सहभाग

सदस्यत्वाची नोंदणी

  • किमान १ वर्ष कालावधी असलेल्या विद्यापीठाच्या पदविका, पदवी किंवा पद्व्युत्तर पदवी शिक्षणक्रमांना प्रवेश घेणाऱ्या सर्व विद्यार्थ्यांना YOSOT 2020 या योजनेचे सदस्यत्व घेता येईल.
  • सदस्यत्व निःशुल्क असेल.
  • विद्यार्थ्याने विद्यापीठाच्या YOSOT मोबाईल ऍप द्वारे सदस्यत्वाची नोंदणी करावयाची आहे.
  • शिक्षणक्रमास प्रवेश घेतल्यानंतर १ आठवड्याच्या (७ दिवस) आत सदस्यत्व नोंदणी करणे आवश्यक आहे.